Zakelijke verzekeringen

Ons kantoor is gespecialiseerd in zakelijke verzekeringen, voor ZZP’ers, MKB’ers, Verenigingen van Eigenaren, Stichtingen of andere rechtsvormen. Er zijn diverse verzekeringskeuzes, welke wij hieronder verder toelichten. Het samenvoegen van verzekeringen in een pakket kan een extra voordeel opleveren in de vorm van pakketkorting.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Met de aansprakelijkheidsverzekering (AVB) verzekert u de continuïteit van uw bedrijf. Lopen andere mensen of andermans spullen schade op door uw bedrijfsactiviteiten en bent u daarvoor verantwoordelijk? Dan kan de schade (als u aansprakelijk bent.) worden geclaimd op deze verzekering. Er zijn verschillende vormen qua aansprakelijkheid, deze lichten wij hieronder verder toe;

Algemene aansprakelijkheid
Deze dekking dekt aansprakelijkheid als uw bedrijfsactiviteiten schade veroorzaken aan anderen.

Productaansprakelijkheid
Deze dekking dekt aansprakelijkheid als een van uw producten schade veroorzaakt. Dit geldt ook voor producten die onder uw verantwoording worden geproduceerd (of in omloop zijn gebracht).

Werkgeversaansprakelijkheid
Deze dekking dekt aansprakelijkheid als iemand schade oploopt tijdens of door werkzaamheden. Dit geldt voor uw personeel en andere personen die onder uw regie werken. Voorbeelden van schade:

 • bedrijfsongevallen en beroepsziektes
 • ongevallen in het verkeer: te voet of met de fiets.

Verkeersongelukken met een motorrijtuig zijn niet onder de AVB verzekerd. Daarvoor is een aparte werknemersschadeverzekering (WSV) nodig.

Milieu-aansprakelijkheid
Als u schade veroorzaakt door plotselinge milieuverontreiniging, dan bent u standaard verzekerd voor schade aan personen. Schade aan spullen van anderen is alleen verzekerd bij luchtverontreiniging. Deze verzekering is ook als losse polis af te sluiten mét een uitgebreidere dekking.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u voor vermogensschade die u veroorzaakt bij een opdrachtgever. Denk aan financiële schade door een verkeerd advies, verschaffen van onvolledige informatie of het schenden van intellectuele eigendomsrechten. Omdat de financiële schade fors kan oplopen, is een goede verzekering van belang.

Deze verzekering biedt dekking tegen de aansprakelijkheid voor de financiële gevolgen van een:

 • verkeerd advies
 • fout product
 • gebrekkige dienst

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder van een vereniging bent u hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit uw bestuurswerkzaamheden. Ook geldt een collectieve verantwoordelijkheid: dit betekent dat u ook aansprakelijk bent voor schade door fouten van medebestuurders. Daarom is een goede

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering belangrijk, want uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt deze schade niet.

Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid als bestuurder. Bijvoorbeeld als u:

 • crediteuren selectief betaalt in situaties van dreigende betalingsonmacht;
 • tegenstrijdige belangen van een bestuurder negeert: zakelijk of privé;
 • handelt in strijd met de statuten van de vereniging;
 • als bestuur ondeskundig of besluiteloos bent (gewees);
 • zonder goede voorbereiding beslissingen neemt met financiële gevolgen.

Gebouwenverzekering

Een bedrijfsgebouw is vaak cruciaal voor uw bedrijfsvoering, want vaak heeft u zonder gebouw geen bedrijf. Uw panden verzekerd uw met een gebouwenverzekering.
Dekkingen:
Brand en storm

 • brand
 • storm
 • ontploffing of blikseminslag.

Uitgebreide gevaren

 • water en neerslag
 • diefstal en vandalisme
 • aanrijdingen
 • het omvallen van bomen, kranen en heistellingen

Glasverzekering

Met de glasverzekering betalen wij bij glasbreuk door een oorzaak van buiten de kosten van een nieuwe ruit of glazen deur. Ook vergoeden wij de kosten om de nieuwe ruit te plaatsen.
Met de glasverzekering zijn verticale ruiten van normaal glas verzekerd. Normaal glas is rechthoekig van vorm, geplaatst in ramen, deuren en/of kozijnen, maximaal 15 mm dik. maximaal 10 m2 groot en bedoeld om licht door te laten. Ander glas kunt u apart meeverzekeren.

Inventaris-/ goederenverzekering
Verzeker uw voorraden, inventaris, machines, apparaten en elektronica, maar ook het geld en de eventuele dieren van uw bedrijf met de roerende zakenverzekering. U bent verzekerd tegen diefstal, brand, storm en waterschade. Deze verzekering bestaat uit onderdelen waaruit u, samen met ons, een keuze kunt maken. En omdat wij de verzekeringen samen met u samenstellen, bent u precies op maat verzekerd.
Met de roerende zakenverzekering kunt u de volgende zaken verzekeren:

 • invetaris
 • voorraden
 • geld en betaalmiddelen
 • elektronica
 • motorrijtuigen
 • roerende zaken van andere personen en bedrijven
 • machinebreuk
 • dieren
 • melk
 • huurdersbelang
 • eigenaarsbelang

Milieuschadeverzekering

De milieuschadeverzekering (MSV) verzekert u tegen de financiële risico’s van milieuschade zoals oppervlaktewater- of bodemverontreiniging. In welke sector u ook onderneemt, u krijgt altijd in meer of mindere mate te maken met milieuvoorschriften en milieurisico’s. Daarom is een goede MSV belangrijk. Wij helpen u bij schade en voeren discussies met andere partijen voor u. U kunt kiezen voor een verzekering die alleen schade aan uw eigen locatie dekt of ook aan uw werklocatie.

Eigen locatie

 • Dekt de financiële gevolgen van milieuschade op of aan uw eigen bedrijfslocatie(s) en aangrenzende terreinen.
 • Bij schade aan aangrenzende terreinen is het belangrijk dat de verontreiniging op uw eigen terrein is ontstaan.
 • Omdat het niet nodig is om aansprakelijkheid aan te tonen, kunnen we verontreiniging snel en effectief aanpakken.

Werklocatie

 • Dekking voor bedrijven die hun werkzaamheden niet primair op de eigen locatie, maar geheel of gedeeltelijk bij derden uitoefenen. Denk aan: installatiebedrijven, loonwerkers, hoveniers, agrarische dienstverleners en aannemers.
 • Verzekert de financiële gevolgen van milieuschade aan de locatie van uw klanten als deze het gevolg is van uw werkzaamheden.

Constructie-Allrisk

Een CAR-verzekering of montageverzekering dekt schade die u veroorzaakt tijdens het uitvoeren van (bouw)werkzaamheden. Het gaat om schade aan het werk zelf of aan eigendommen van opdrachtgevers. Uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert deze schade niet.

Wat is verzekerd?

 • Materiële schade door verlies en diefstal of vernietiging door bijvoorbeeld brand.
 • Alle op het bouwterrein aanwezige en voor de bouw bestemde materialen: bouwwerken, constructies, onderdelen en hulpwerken.
 • Beschadiging van materialen die niet door u geleverd zijn.

Bestel-Auto-/vrachtwagen-/motorverzekering

Werk/landmaterieel

Transportverzekering

Werknemersschadeverzekering

Een werknemersschadeverzekering (WSV) verzekert u tegen schade die uw werknemers oplopen door werk gerelateerde activiteiten. Want als uw werknemers bijv. een (auto)ongeluk krijgen, dan draait u als werkgever voor de kosten op. Deze kosten kunnen flink oplopen, zeker als er sprake is van letsel.

Deze verzekering dekt werk gerelateerde schade bij uw werknemers of andere personen. Het gaat om schade die zij oplopen terwijl zij werkzaamheden voor u uitvoeren of onder uw directe aanwijzingen staan.

Bijvoorbeeld:

 • inkomensverlies van uw werknemers
 • schade door een eenzijdig ongeluk met een motorrijtuig.

Voor de WSV hoeft u geen aansprakelijkheid aan te tonen, dat bespoedigt de schadeafhandeling. De verzekeraar keert de werkelijk geleden schade uit tot maximaal het verzekerde bedrag.

Het is wel belangrijk dat u voldoet aan uw veiligheidszorgplicht. Want als u daarin tekort schiet, dekt alleen een aansprakelijkheidsverzekering de schade. Met de werknemersschadeverzekering heeft u bovendien geen aparte WEGAM of WEGAS meer nodig.

Rechtsbijstandsverzekering

De zakelijke rechtsbijstandverzekering beschermt uw bedrijf tegen de risico’s van juridische conflicten. Zo bent u altijd verzekerd van uitgebreide juridische bijstand. Bij de verzekering hoort ook een complete incassoservice, gratis advies en een juridische preventiedienst.

Bedrijfsvoering
Biedt u rechtsbijstand bij conflicten over zaken die u inzet om uw onderneming draaiende te houden, zoals personeel, bedrijfsgebouwen, machines en apparatuur. Bijvoorbeeld als een nieuw boekhoudprogramma niet goed werkt. Of in een conflict met een werknemer.

Inkoop handelsgoederen en diensten
Biedt u rechtsbijstand bij conflicten over producten en grondstoffen die uw onderneming nodig heeft om eindproducten te kunnen maken of over de diensten die u daarvoor gebruikt. Bijvoorbeeld bij leveringen die verkeerd zijn of van slechte kwaliteit. We helpen u bij het claimen van directe en indirecte kosten. Dus ook als u:

 • werkzaamheden opnieuw moet uitvoeren
 • opdrachten verliest.

Verkoop handelsgoederen en diensten

Biedt u rechtsbijstand bij conflicten over de producten die uw onderneming maakt of de diensten die u levert. Zoals bij conflicten met afnemers. Bijvoorbeeld als

een afnemer ineens de samenwerking opzegt en door u gemaakte kosten niet wil vergoeden.

Incassoservice
Heeft u wel eens te maken met klanten die facturen niet of niet op tijd willen betalen? Dan is een incassoprocedure soms de enige oplossing. Onze incassoservice helpt u in die situaties.

Verzuimverzekering

U heeft aardig wat te regelen als een werknemer zich ziek meldt. Met een verzuimverzekering heeft u de financiële gevolgen tijdens de eerst twee ziektejaren afgedekt. Aan de verzekering kunt u een koppeling maken met de Arbodienst welke u zo gemakkelijk mogelijk maakt. U beschikt dan over financiële zekerheid bij ziekte en arbeidsongeschiktheid tijdens de eerste twee ziektejaren van een werknemer.

Collectieve ongevallenverzekering

De collectieve ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit als werknemers of leden van uw vereniging overlijden of blijvend invalide raken. Er zijn twee dekkingen: functie/reizen en de 24-uursdekking. U kunt kiezen voor verschillende verzekerde bedragen. Stagiaires, meewerkende partner, burenhulp en vrijwilligers zijn standaard meeverzekerd, evenals geneeskundige kosten tot € 500, -.

Functie/reizen
Dekt ongevallen van werknemers tijdens het uitoefenen van de functie en reizen van huis naar werk. Ook voor leden van verenigingen die tijdens verenigingsactiviteiten of het reizen van en naar deze activiteiten een ongeval krijgen.

 • Ook dekking tijdens dienstreizen.
 • Drie pakketten met verschillende verzekerde bedragen bij overlijden resp. blijvende invaliditeit: € 25.000,-/€ 75.000,- , € 50.000,-/€ 150.000,- en € 100.000,-/€ 3000.000,-.
 • Voor medewerkers in vaste dienst kunt u ook het jaarsalaris als basis voor een verzekerd bedrag nemen. Hier geldt een maximum van € 250.000,- bij overlijden en € 500.000,- bij blijvende invaliditeit.

24-uursdekking
Dekt ongevallen van werknemers continu, dus ook buiten werktijd. Geldt ook voor leden van verenigingen.

 • 24 uur per dag dekking, dus ook tijdens dienstreizen.
 • Drie pakketten met verschillende verzekerde bedragen bij overlijden resp. blijvende invaliditeit: € 25.000,-/€ 75.000,- , € 50.000,-/€ 150.000,- en € 100.000,-/€ 3000.000,-.
 • Voor medewerkers in vaste dienst kunt u ook het jaarsalaris als basis voor een verzekerd bedrag nemen. Hier geldt een maximum van € 250.000,- bij overlijden en € 500.000,- bij blijvende invaliditeit.

Collectieve ziektekostenverzekering

Meer informatie

Onze medewerkers staan u graag ter woord

Wij bestaan uit een team van 7 medewerkers, inclusief eigenaar Peter van Wijngaarden. Betrokkenheid dat is waar wij voor staan. In mooie situaties, zoals bijvoorbeeld bij het gaan samenwonen en het kopen van een huis. Maar, ook in minder prettige situaties, zoals bij een schade, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Of erger nog, overlijden. Juist dan zijn wij ook gesprekspartner voor de betrokkenen. Mogen meedenken met onze relaties bij het nemen bij beslissingen met een financiële insteek, beschouwen wij als een eer.

NEEM CONTACT OP
REVIEWS