Hypotheek PLUS

Bij Hypotheekplus vindt u informatie over hypotheken, inclusief de actualiteiten van 2019.

Zo kunt U lezen wat een hypotheek is, welke verschillen er tussen hypotheken bestaan en welke soorten hypotheken er tegenwoordig nog mogelijk zijn. Daarnaast komen de fiscale aspecten aan bod en is er beschreven wat voor gevolgen verschillende rentes en looptijden op uw hypotheek kunnen hebben. Hypotheekplus werkt onafhankelijk aan een persoonlijk advies. Samen met u stemmen wij af welke hypotheekvorm en rente-keuze het beste bij u past!
Gaat u met Hypotheekplus in zee, dan is het een prettige gedachte dat achter deze adviseurs een organisatie staat met een team van goed opgeleide medewerkers. Een extra zekerheid is het Keurmerk Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH). Dit keurmerk treft u bij ons op de gevel! Dan weet u dus dat het met de kwaliteit goed zit.

Per 1 januari 2019 gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. Het afgelopen jaar ontwikkelden wij, in samenwerking met de markt, nieuwe proposities die aantrekkelijk kunnen zijn voor consumenten. In de NHG-voorwaarden komen deze en andere innovaties terug, waardoor NHG nog beter aansluit op de marktwensen.

Samenvatting Voorwaarden en Normen 2019

Per 1 januari 2019 gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. Het afgelopen jaar ontwikkelden wij, in samenwerking met de markt, nieuwe proposities die aantrekkelijk kunnen zijn voor consumenten. In de Voorwaarden & Normen 2019-1 komen deze en andere innovaties terug, waardoor NHG nog beter aansluit op klant- en marktwensen.

De belangrijkste veranderingen in de regelgeving hebben wij op een rij gezet.

1      Gemiddelde koopsom en kostengrenzen

Vanaf 1 januari stijgt de kostengrens en de gemiddelde koopsom.

Gemiddelde koopsom: € 290.000

De kostengrens zonder energiebesparende voorzieningen: € 290.000

De kostengrens met energiebesparende voorzieningen: € 307.400

2      Borgtochtprovisie

De borgtochtprovisie is verlaagd naar 0,9% van de lening.

3      Financieringslasttabellen Beheercriteria

Op basis van advies van Nibud zijn de Financieringslasttabellen Beheercriteria aangepast.

4      TR per 1 januari 2019

Daar waar de V&N geraakt worden door de wijzigingen in de TR 2019, zijn deze wijzigingen onverkort overgenomen in de V&N, waaronder de Financieringslasttabellen Acceptatie.

5      Inkomensbepaling Loondienst Duaal beleid met de werkgeversverklaring

Naast de werkgeversverklaring is de nieuwe methode Inkomensbepaling Loondienst geïntroduceerd, om het toetsinkomen van aanvragers in loondienst vast te stellen. NHG heeft ervoor gekozen om (voorlopig) de werkgeversverklaring ook nog toe te staan als methode om het toetsinkomen vast te stellen.

6      Inkomensverklaring Ondernemer

Het toetsinkomen van een ondernemer dient te worden vastgesteld aan de hand van de Inkomensverklaring Ondernemer. Deze verklaring wordt afgegeven door een door NHG geaccepteerde rekenexpert.

7      Specificatie Energiebespaarbudget (EBB)

Voor het Energiebespaarbudget behoeft geen specificatie meer te worden overgelegd.

8      Norm 6.1.6 en 6.2.5 Perspectiefverklaring

Indien sprake is van een perspectiefverklaring is de werkgeversverklaring onlosmakelijk verbonden aan de perspectiefverklaring. Uitsluitend in deze situatie is de geldigheidstermijn voor de werkgeversverklaring gelijk gesteld met de geldigheidstermijn van de perspectiefverklaring, te weten 6 maanden. Zonder perspectiefverklaring is de geldigheidstermijn van de werkgeversverklaring gehandhaafd op 3 maanden.

9      Financieringslast bij het treffen van energiebesparende voorzieningen (Norm 7.6.2)

Indien sprake is van een Nul op de Meter woning, kan bij de verstrekking van de lening € 25.000 buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de financieringslast. Voorheen was dit alleen mogelijk bij de aankoop van de woning, nu is dat ook bij herfinanciering mogelijk.

10    NHG Toetsen
Alle wijzigingen verwerken wij momenteel in de NHG toetsen voor financiële dienstverleners (webservice, NHG Toets en Beheertoets). Zodra duidelijk is wat de technische impact is, en per wanneer de toetsen aangepast zijn, informeren wij onze ketenpartners. Houd daarvoor ook deze website goed in de gaten.

Wij nodigen u uit voor een vrijblijvend gesprek. Tijdens een eerste kennismaking, zonder kosten, stellen wij ons nader voor en vertellen wij u meer over ons kantoor en de werkwijze. U kunt contact opnemen op telefoonnummer 030-6380979, of mailen naar HypotheekPlus@pjvw.nl

Hypotheekvormen

Lineaire hypotheek
Bij de lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast deel van de lening af. Tijdens de looptijd van de lening betaalt u daardoor steeds minder rente. De hypotheeklasten nemen daardoor af gedurende de looptijd van de hypotheek. Deze vorm is vooral interessant wanneer u een inkomensdaling verwacht.

Annuïteitenhypotheek
Bij deze hypotheekvorm list u iedere maand een deel van de lening af. Dit is echter geen vast bedrag. Aan het begin van de looptijd lost u weinig af en betaalt u veel rente; aan het eind van de looptijd lost u meer af en betaalt u minder rente. De bruto hypotheeklasten zijn daardoor iedere maand gelijk. Aangezien u tijdens de looptijd steeds minder rente gaat betalen en dus minder belastingvoordeel geniet, stijgen de netto hypotheeklasten gedurende de looptijd van de hypotheek. Met ingang van 01-01-2013 heeft de overheid voor nieuwe hypotheeken deze hypotheekvorm als richtlijn voor de wijze van aflossen verplicht gesteld.

Levenhypotheek (van voor 01-01-2013)
Bij deze hypotheekvorm is het belastingvoordeel maximaal, omdat u de lening pas aan het einde van de looptijd in één keer helemaal of gedeeltelijk aflost. Via een kapitaalverzekering spaart u het hiervoor benodigde kapitaal – onder bepaalde voorwaarden- belastingvrij bijeen. Afhankelijk van de gekozen dekking is het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk gegarandeerd. In het laatste geval bestaat het risico dat u de hypotheek niet in z’n geheel kunt aflossen.

Spaarhypotheek (van voor 01-01-2013)
Deze hypotheekvorm is gekoppeld aan een kapitaalverzekering. Het belastingvoordeel is over de gehele looptijd maximaal, omdat u de lening pas aan het einde van de looptijd in één keer aflost. Met een spaarhypotheek bent u er zeker van dat u aan het einde van de looptijd het geplande kapitaal heeft om deze hypotheek af te lossen.

Beleggingshypotheek (van voor 01-01-2013)
Bij een beleggingshypotheek is het belastingvoordeel maximaal. Beleggingshypotheken zijn er in twee varianten. U kunt beleggen via een levensverzekering of direct in aandelen/beleggingsfondsen. Belegt u via een levensverzekering, dan bouwt u aan het eindkapitaal door betaling van premie die wordt belegd in beleggingsfondsen. Belegt u zonder verzekering, dan bouwt u het eindkapitaal op via maandelijkse of eenmalige inleg in beursgenoteerde (beleggings)fondsen. Bij beide vormen bestaat het risico dat u door tegenvallend rendement de hypotheek niet in z’n geheel kunt aflossen.

Aflossingsvrije hypotheek (van voor 01-01-2013)
Bij deze hypotheekvorm lost u gedurende de looptijd de lening niet af, u betaalt alleen rente. U bouwt daardoor geen vermogen op. Vaak kunt u deze hypotheek alleen afsluiten in combinatie met een hypotheekvorm waarbij er wel wordt afgelost. Een andere mogelijkheid is dat u de woning gedeeltelijk met eigen geld financiert.

Tweeverdieners ook in 2018 ruimere hypotheek

Het maximale bedrag dat tweeverdieners aan hypotheek kunnen krijgen wordt in 2018 verder verhoogd. Het tweede inkomen telt dan voor 70 procent mee. Dat was in 2017 nog 60 procent. De komende jaren gaat het tweede inkomen geleidelijk voor 100 procent meetellen. Dit voorkomt dat verschillen tussen een- en tweeverdieners te sterk oplopen.

De nieuwe leennormen gaan in op 1 januari 2018.

De leennormen worden jaarlijks op basis van een advies van het Nibud vastgelegd in de regeling hypothecair krediet. De regeling legt vast wat consumenten op verantwoorde wijze maximaal kunnen lenen voor de koop van een woning.

Leennorm Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omhoog in 2018

Per 1 januari 2018 gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. Het afgelopen jaar ontwikkelden wij, in samenwerking met de markt, nieuwe proposities die aantrekkelijk kunnen zijn voor consumenten. In de NHG-voorwaarden komen deze en andere innovaties terug, waardoor NHG nog beter aansluit op de marktwensen.

De belangrijkste veranderingen in de kostenprijzen is al volgt:.

Gemiddelde koopsom en kostengrenzen (Norm 1.6)
Vanaf 1 januari stijgt de kostengrens naar €265.000. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal €280.900.

Wij nodigen u uit voor een vrijblijvend gesprek. Tijdens een eerste kennismaking, zonder kosten, stellen wij ons nader voor en vertellen wij u meer over ons kantoor en de werkwijze. U kunt contact opnemen op telefoonnummer 030-6380979, of mailen naar HypotheekPlus@pjvw.nl